Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 1.6.2020.

REKISTERINPITÄJÄ

 • Midland Pirkanmaa (y-tunnus 3155614-7)
 • Betonitie 5B13
 • 33470 Ylöjärvi
 • Puh .044-7972078
 • Info@midlandpirkanmaa.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

 • Mika Kamppi
 • Betonitie 5B13
 • 33470 Ylöjärvi
 • Puh .044-7972078
 • mika.kamppi@midlandpirkanmaa.fi

REKISTERIN NIMI

Midland Pirkanmaa asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useista alarekistereistä..

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tietoja käytetään ainoastaan Midland Pirkanmaa:n tilausten käsittelyyn, arkistointiin sekä asiakassuhteen hoitamiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri koostuu kahdesta alarekisteristä, joissa on tallennettuna tietoja asiakkaasta seuraavasti:

 1. asiakkaan yhteystiedot tilaamisen ja tilauksen toimittamisen mahdollistamiseksi. Rekisterin tiedot pitävät sisällään myös mahdolliset verkkokaupan käyttäjätunnukset, mikäli asiakas on rekisteröitynyt
 2. Asiakkaa tilaamista tuotteista,toimittamisemista ja palautusista koskevaa tietoa.

Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekiterin yhteys- ja asiakkuustieojasaadaan asiakkaalta itseltään hänen rekiteröityessä verkkokaupan käyttäjäksi,hänen tilatessaan tavaraa tai asiakkaan muiden ilmoitusten kautta

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.

ATK:lla käsiteltäviä tietoja voivat käsitellä Midland Pirkanmaa:n työntekijät, joilla kullakin on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmään. Käyttöoikeudet on määritelty työtehtävän mukaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietojärjestelmä on suojattu ulkoa tulevia yhteydenottoja vastaan. Mikäli asiakas itse lähettää tietojaan Midland Pirkanmaa:lle suojaamattoman yhteyden yli, emme voi taata ettei asiakkaan tietosuoja vaarannu. Verkkosivu on suojattu, kun sivuston osoite esitetään muodossa https://midlandpirkanmaa.fi . Tietoja luovutetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai asiakaan omasta tai viranomaisen pyynnöstä.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella Midland Pirkanmaa:n asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkistaa omat tietonsa Midland Pirkanmaa:n asiakasrekisteristä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti allekirjoitettuna tai muuten todistetusti rekisterin yhteyshenkilölle. Midland Pirkanmaa vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa asetetussa ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyn tietoja ei käytetä muuhun kun tilausten käsittelyyn tällä hetkellä. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista Midland Pirkanmaa:n rekisteristä. Pyyntö toteutetaan ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Midland Pirkanmaa voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Midland Pirkanmaa vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa asetetussa ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)